Regulamin X Ogólnopolskiego Sympozjum Ratownictwa Medycznego

 • 1 Przepisy ogólne
 1. Sympozjum nosi nazwę: X OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO – zwanym w dalszej części regulaminu sympozjum.
 2. Sympozjum odbędzie się w dniach 5-7 października 2018 roku w CKiR Orle Gniazdo w Szczyrku.
 3. Głównym organizatorem sympozjum jest Polska Rada Ratowników Medycznych.
 4. Nad częścią naukową sympozjum nadzór pełni Przewodniczący Komitetu Naukowego sympozjum.
 5. W ramach sympozjum odbędą się kursy szkoleniowe oraz seminaria naukowe zgodne z ogłoszonym programem naukowym.
 6. Uczestnikiem sympozjum może być ratownik medyczny, pielęgniarka/arz, lekarz, student kierunków medycznych oraz osoby związane z ratownictwem medycznym.
 7. W Sympozjum mogą brać udział osoby towarzyszące.
 8. Warunkiem uczestnictwa w Sympozjum jest rejestracja uczestnika przez stronę internetową oraz wniesienie opłaty za udział w sympozjum ,w terminie do 14 dni od daty rejestracji.
 9. Za udział w sympozjum  i posiedzeniach szkoleniowych ratownikom medycznym  przysługują punkty edukacyjne w ilości określonej odrębnymi przepisami.
 10. Każdy uczestnik sympozjum otrzyma Certyfikat Uczestnictwa.
 11. Oficjalnym językiem Sympozjum jest język polski.
 • 2 Uczestnictwo
 1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracji (on-line) oraz dokonanie wpłaty na konto bankowe Polskiej Rady Ratowników Medycznych (Bank Zachodni WBK 20 1090 1304 0000 0001 1713 8581)
  w terminie do 14 dni od momentu rejestracji.
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 10 września 2018 roku.
 3. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń i wpłat.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w sympozjum do dnia 1 września 2018 roku organizator zwraca wpłatę za uczestnictwo w sympozjum pomniejszoną o 30% kosztów operacyjnych. Po tym terminie opłaty nie będą zwracane.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla uczestników sympozjum.
 6. Opłata rejestracyjna obejmuje:
 7. a) wstęp na poszczególne sesje naukowe,
 8. b) udział w posiedzeniach szkoleniowych,
 9. d) materiały konferencyjne,
 10. e) identyfikator,
 11. f) certyfikat uczestnictwa,
 12. g) noclegi,
 13. h) wyżywienie,
 14. i) udział w Biesiadzie Ratowniczej,
 • 4 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby sympozjum jest Polska Rada Ratowników Medycznych.
 2. Każdej osobie zgłaszającej się do udziału w sympozjum przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do:
 3. a) ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,
 4. b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) organizator sympozjum nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy uczestnikiem a organizatorem sympozjum.
 • 5 Postanowienia końcowe
 1. W przypadku zakłócania przyjętych norm zwyczajowych oraz rażącego łamania Regulaminu X Ogólnopolskiego Sympozjum Ratownictwa Medycznego, organizator ma prawo do usunięcia uczestnika z terenu  sympozjum, przez służby porządkowe.
 2. Uczestnik sympozjum ponosi koszty naprawienia wyrządzonych szkód.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, lub przełożenia terminu sympozjum. W przypadku, gdy sympozjum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatora
  i na które nie miał on wpływu uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu opłat związanych z uczestnictwem w sympozjum.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie sprawy sporne Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.