Regulamin XI Ogólnopolskiego Sympozjum Ratownictwa Medycznego w Szczyrku

§ 1 Przepisy ogólne

1. Sympozjum nosi nazwę: XI OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO – zwanym w dalszej części regulaminu sympozjum.

2. Sympozjum odbędzie się w dniach 4-6 października 2019 roku w CKiR Orle Gniazdo w Szczyrku.

3. Głównym organizatorem sympozjum jest Polska Rada Ratowników Medycznych.

4. Nad częścią naukową sympozjum nadzór pełni Przewodniczący Komitetu Naukowego sympozjum.

5. W ramach sympozjum odbędą się kursy szkoleniowe oraz seminaria naukowe zgodne z ogłoszonym programem naukowym.

6. Uczestnikiem sympozjum może być ratownik medyczny, pielęgniarka/arz, lekarz, student kierunków medycznych oraz osoby związane z ratownictwem medycznym.

7. W Sympozjum mogą brać udział osoby towarzyszące z zastrzeżeniem, że nie mają prawa do wygłaszania prac.

8. Warunkiem uczestnictwa w Sympozjum jest rejestracja uczestnika przez stronę internetową oraz wniesienie opłaty za udział w sympozjum.

9. Za udział w sympozjum , warsztatach, ćwiczeniach i posiedzeniach szkoleniowych ratownikom medycznym przysługują punkty edukacyjne w ilości określonej odrębnymi przepisami.

10. Każdy uczestnik sympozjum otrzyma Certyfikat Uczestnictwa.

11. Oficjalnym językiem Sympozjum jest język polski.

§ 2 Warunki zgłaszania prac – abstraktów

1. Każdy uczestnik sympozjum może zgłosić prace.

2. Każdy uczestnik może być autorem/współautorem więcej niż jednej pracy.

3. Każdy uczestnik może wygłosić nie więcej niż jedną prace.

4. Kwalifikacje pracy na sympozjum dokonuje Przewodniczący Komitetu Naukowego sympozjum.

5. Decyzje Przewodniczącego Komitetu Naukowego w zakresie kwalifikacji prac nie podlegają odwołaniu..

6. Streszczenie prac powinno być przygotowane w języku polskim.

8. Wygłoszenie pracy będzie potwierdzone Certyfikatem z zawartym tematem pracy i jej autorami.

§ 3 Uczestnictwo

1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracji (on-line) oraz dokonanie wpłaty na konto bankowe Polskiej Rady Ratowników Medycznych (Bank Zachodni WBK 20 1090 1304 0000 0001 1713 8581)

2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 września 2019 roku.

3. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń i wpłat.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w sympozjum do dnia 30 lipca 2019 roku organizator zwraca wpłatę za uczestnictwo w sympozjum pomniejszoną o 30% kosztów operacyjnych. Po tym terminie opłaty nie będą zwracane.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla uczestników sympozjum.

6. Opłata rejestracyjna obejmuje:

a) wstęp na poszczególne sesje naukowe,

b) udział w posiedzeniach szkoleniowych,

c) materiały konferencyjne,

d) identyfikator,

e) certyfikat uczestnictwa,

f) noclegi,

g) wyżywienie,

h) udział w Biesiadzie Ratowniczej,

§ 4 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby sympozjum jest Polska Rada Ratowników Medycznych.

2. Każdej osobie zgłaszającej się do udziału w sympozjum przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do:

a) ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,

b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) organizator sympozjum nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy uczestnikiem a organizatorem sympozjum.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. W przypadku zakłócania przyjętych norm zwyczajowych oraz rażącego łamania Regulaminu XI Ogólnopolskiego Sympozjum Ratownictwa Medycznego, organizator ma prawo do usunięcia uczestnika z terenu  sympozjum, przez służby porządkowe.

2. Uczestnik sympozjum ponosi koszty naprawienia wyrządzonych szkód.

3. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, lub przełożenia terminu sympozjum. W przypadku, gdy sympozjum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatora
i na które nie miał on wpływu uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu opłat związanych z uczestnictwem w sympozjum.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Wszelkie sprawy sporne Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.